• طبقه بندی قوانین و مقررات
  • آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم

   تاریخ سند : -
   شماره نامه : -
   آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ ...

    آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌"
   هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 28/12/1381 بنا به‌ پیشنهاد 72905مورخ‌ 24/12/1381وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و به‌ استناد ماده‌ (9)قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌ عوارض‌ و سایروجوه‌ از تولیدکنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌ وارداتی‌ ـمصوب‌ 1381 ـ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
   فصل‌ اول‌: تعاریف‌
   ماده‌ 1:
   واژه‌ها و اصطلاحات‌ به‌ کار برده‌ شده‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ شرح‌زیر تعریف‌ می‌شوند:
   الف‌ ـ قانون‌: قانون‌ اصلاح‌ موادی‌ از قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و چگونگی‌ برقراری‌ و وصول‌عوارض‌ و سایر وجوه‌ از تولید کنندگان‌ کالا، ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌ و کالاهای‌وارداتی‌ مصوب‌ 22/10/1381.
   ب‌ ـ عوارض‌ محلی‌: عوارضی‌ است‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (1) ماده‌ (5)قانون‌ و با رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در قانون‌ تشکیلات‌، وظایف‌ و انتخابات‌شوراهای‌ اسلامی‌ کشور و انتخاب‌ شهرداران‌ مصوب‌ 1/3/1375 و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ توسط‌ شوراهای‌ اسلامی‌ کشوری‌ وضع‌ می‌گردد.
   پ‌ ـ تولید کنندگان‌ کالا: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ سازنده‌ و مونتاژکننده‌ کالاهای‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
   ت‌ ـ ارایه‌ دهندگان‌ خدمات‌: اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ ارایه‌ دهنده‌خدمات‌ موضوع‌ قانون‌ می‌باشند.
   ث‌ ـ ارزش‌ گمرکی‌: تابع‌ تعریف‌ مقرر در ماده‌ (10) قانون‌ امور گمرکی‌مصوب‌ 30/3/1350و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
   ج‌ ـ حقوِ ورودی‌: چهار درصد ارزش‌ گمرکی‌ کالاهای‌ وارداتی‌ به‌اضافه‌ سود بازرگانی‌ است‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ توسط‌ هیات‌ وزیران‌ تعیین‌می‌شود و در قالب‌ یک‌ نرخ‌ برای‌ هر ردیف‌ تعرفه‌ در جداول‌ ضمیمه‌آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ درج‌ می‌گردد.
   چ‌ ـ حریم‌ شهر: حریم‌ شهر از نظر قانون‌، تابع‌ تعریف‌ مقرر در قانون‌شهرداریها می‌باشد.
   ح‌ ـ حوزه‌ استحفاظی‌: حوزه‌ استحفاظی‌ از نظر قانون‌، تابع‌ مقررات‌مقرر در تبصره‌ (4) ذیل‌ ماده‌ (4) قانون‌ تعاریف‌ و ضوابط‌ تقسیمات‌ کشوری‌مصوب‌ سال‌ 1362 و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌ می‌باشد.
   خ‌ ـ مؤدی‌: اشخاصی‌ که‌ به‌ تولید کالا و ارایه‌ خدمات‌ موضوع‌ قانون‌مبادرت‌ می‌نمایند و مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ خواهند بود.
   فصل‌ دوم‌: تکالیف‌ تولیدکنندگان‌ کالا
   ماده‌ 2:
   شرکت‌ ملی‌ پالایش‌ و پخش‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ ایران‌ مکلف‌است‌ مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ به‌ بندهای‌ (ج‌) و (د) ماده‌ (3) قانون‌ رابراساس‌ قیمت‌ مصوب‌ فروش‌ محاسبه‌ و از خریداران‌ اخذ و مالیات‌ و عوارض‌مذکور را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ از طریق‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نماید.
   تبصره‌ ـ مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ علاوه‌ بر قیمت‌ مصوب‌مربوط‌ که‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ تعیین‌ می‌گردد، در قیمت‌ فروش‌نهایی‌ محاسبه‌ و منظور می‌گردد:
   ماده‌ 3:
   تولید کنندگان‌ کالاهای‌ موضوع‌ بندهای‌ (الف‌) و (ه‌) ماده‌ (3)قانون‌ مکلفند مالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بندهای‌ مذکور را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ رابه‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و عوارض‌ واحدهای‌ تولیدی‌ داخل‌حریم‌ شهر را به‌ حساب‌ شهرداری‌ محل‌ و در خصوص‌ واحدهای‌ تولیدی‌خارج‌ از حریم‌ شهرها به‌ حساب‌ تمرکز وجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود،واریز نمایند.
   ماده‌ 4:
   شرکت‌ دخانیات‌ ایران‌ و سایر تولید کنندگان‌ سیگار مکلفندمالیات‌ و عوارض‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (3) قانون‌ را با درج‌ درصورتحساب‌های‌ صادر شده‌ و یا اسناد فروش‌ از خریداران‌ کالا اخذ و مالیات‌ وعوارض‌ را به‌ ترتیب‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ امور مالیاتی‌ کشور و حساب‌ تمرکزوجوه‌ به‌ نام‌ وزارت‌ کشور (سازمان‌ شهرداریهای‌ کشور) که‌ توسط‌ سازمان‌امور مالیاتی‌ کشور اعلام‌ می‌شود، واریز نمایند.

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,577,971
تعداد بازدید امروز : 28
تعداد بازدید دیروز : 188
آخرین به روزرسانی : 1398/10/28 14:27
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد