• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 15
   کد: 187024
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
   ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ‌‌ﺷﻮﺩ

   ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭﺿﻌﻰ

   ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎل‌ﻫﺎﺳﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد.
   ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻭﺿﻌﻰ

   ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠــﻪ رازی ﺑــﺎ ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗــﻮع ﺟﺮم در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

   ﺑﻪ ﮔﺰارش روابط عمومی منطقه 10، ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬــﻢ و ﻧﮕﺮان‌ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه اﺳﺖ و اﻋﻀﺎی ﺷــﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤــﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿــﻞ از دل ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮﻗﯽ اداره ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻗﺮار ﺷــﺪ ﻣﺤﻠﻪ رازی اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ در آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﻪ رازی در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد ﻃﺮح را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
   ﻣﻬﯿــﻦ ﻟﯿﻼﯾــﯽ، ﻋﻀــﻮ ﮐﺎرﮔــﺮوه ﺣﻘﻮﻗــﯽ و ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ﻃــﺮح ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ضمن ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ و تشریح ﻃﺮح، ﭘﺎﺳﺦ‌ﮔﻮی ﺳﺆاﻻت اﻋﻀﺎ ﺑﻮد.
   همچنین وی درﺑﺎره ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ در گفتگو با خبرنگار شهرآرا محله، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺳﺎل‌ﻫﺎﺳﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻣﯽ‌ﮔﺮدد.
   وی اداﻣﻪ داد: ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﯽ دو راﻫﮑﺎر ﭘﯿــﺶ رو دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی و دﯾﮕﺮی درﻣﺎن اﺳﺖ. درﻣﺎن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺘﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳــﺖ، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ رخ داده ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷــﯿﻢ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻗﺒﻞ از وﻗــﻮع ﺟﺮم را ﺑﺮای رخ ﻧﺪادن آن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ، ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر ﻓﺮدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯽ اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸﻪ ای، زﻣﺎن ﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺎ اﻻن روی راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ اﺳﺖ.
   ﻟﯿﻼﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﺿﺢ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻢ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻣﯽ‌زﻧﻢ، ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ روی ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌اﯾﺪ ﭘﺎرک ﻣﻤﻨﻮع، اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرک در آن ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﯽ‌ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدرو را ﭘﺎرک ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ راﻫﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده اﺳــﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺼﺐ آن ﺗﺎﺑﻠﻮ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧــﻮد ﺗﺼﻮر ﭘﺎرک در آن ﻣﺤﻞ ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﻓﺮد اﻣﮑﺎن ﭘﺎرک در ﻣﺤﻞ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺣﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ را از ﻓﺮد ﻣﺠﺮم ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﯾﺪ.
   وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﺗﺮ، ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر از آن اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد، اﻣﺮوزه در ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﯾــﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﺣــﺪاث ﯾﮏ ﭘﻞ ﻫــﻢ اﺑﺘﺪا ﺑــﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸــﻮرت ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﭘﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺰی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧــﻪ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ از ﺑﺮوز ﺟﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
   ﻟﯿﻼﯾﯽ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ وﻗــﻮع ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷــﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻦ راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ را ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد دادم و ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻃﺮح اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ، ﻗﺮار ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت را از ﺷﻤﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﻪ‌ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن، ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
   در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴــﻪ اﻋﻀﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ را درﺑﺎره ﻃﺮح و ﭼﮕﻮﻧﮕــﯽ اﺟﺮای آن در ﻣــﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎرﮐﯽ ﻓﺮوش ﻣﻮاد اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺟﺮم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟  ﻟﯿﻼﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی وﺿﻌﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓــﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺑﺘــﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎرک ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﻮد و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼــﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮم در ﭘﺎرک ﺷــﺪه، ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﺜﯿﻒ، ﭘﺮﭼﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ، ﺳﮑﻮت و دﻧﺠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺎرک و ... ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﻣــﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم وﺟــﻮد دارد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠــﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮردی اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺟﺮم را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
   در ﭘﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﻪ رازی ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری اراﺋﻪ ﺷﻮد.
   ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺒﻮی، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻼت ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 10ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻋﺘﺒــﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷــﻬﺮداری اراﺋﻪ و از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ.
   شایان ذکر است: ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻠﻪ رازی ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺎت های ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ های ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
   تعداد بازدید: 15
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,504,528
تعداد بازدید امروز : 1,872
تعداد بازدید دیروز : 2,196
آخرین به روزرسانی : 1398/09/18 13:15
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد