• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 38
   کد: 186701
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
   رییس امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی:

   ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ

   ﻣﺤــﺪوده ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10 ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻗﺮارﮔﯿــﺮی در اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺤــﻮر ورودی ﺷــﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻗــﺮار داﺷــﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫــﺎی ﺑــﺰرگ درﻣﺎﻧــﯽ ﺗﺨﺼﺼــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔــﺮح آﺑــﯽ دارای ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾــﯽ در ﺣــﻮزه ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ ﻣﺴــﮑﻦ، ﻣﺮاﮐــﺰ اﻗﺎﻣﺘــﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی اﺳــﺖ.
   ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ

   رﺋﯿــﺲ اداره اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣــﻮر ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10 ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮔﻔﺖ: ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎی ﻻزم را ﺑــﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

   به گزارش روابط عمومی منطقه 10،  علی ﯾﻮﺳــﻒ زاده ﺗﺒﺮﯾــﺰی در ﮔﻔﺖ وﮔــﻮ ﺑــﺎ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎر ﺷــﻬﺮآراﻣﺤﻠﻪ، ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد: ﻣﺤــﺪوده ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10 ــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻗﺮارﮔﯿــﺮی در اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺤــﻮر ورودی ﺷــﻬﺮ ﻣﺸــﻬﺪ و اداﻣــﻪ ﻣﺴــﯿﺮ ﺑﺰرﮔــﺮاه اﻣــﺎم ﻋﻠــﯽ (ع) ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﭼﻨــﺎران و ﮔﻠﺒﻬــﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻗــﺮار داﺷــﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫــﺎی ﺑــﺰرگ درﻣﺎﻧــﯽ ﺗﺨﺼﺼــﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫــﺎی ﻣﻔــﺮح آﺑــﯽ دارای ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾــﯽ در ﺣــﻮزه ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ ﻣﺴــﮑﻦ، ﻣﺮاﮐــﺰ اﻗﺎﻣﺘــﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی اﺳــﺖ.
   وی اداﻣــﻪ داد: از اﯾــﻦ رو ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ آﻣــﺎده ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ ﻫﻤــﮑﺎری و ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﺣﻮزه ﻫــﺎی ﯾــﺎد ﺷــﺪه ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺑــﻪ اﯾــﻦ دﻟﯿــﻞ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿــﺰ ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﺷــﺪه اﺳــت.
    ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه ﻣﻮﺟﻮد
   ﯾﻮﺳــﻒ زاده ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد: ﻣﺤــﻮر اﻣــﺎم ﻋﻠــﯽ(ع) ﺑــﻪ ﭼﻨــﺎران ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ وﯾــﮋه ای ﺑــﺮای ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻣﺠــﺎور از ﺟﻤﻠــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﯾﺠــﺎد ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد، ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑــﺮای دﺳﺘﺮﺳــﯽ آﺳــﺎن و ﺳــﺮﯾﻊ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠــﺎور از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣﺤــﻮر ﺑﺰرﮔــﺮاه آزادی ﺷــﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮای ﺳــﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10ﻓﺮاﻫــﻢ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺑﺎﻋــﺚ روﻧــﻖ ﺑــﺎزار ﻣﺴــﮑﻦ و ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ آن رﺷــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﻣﯽ ﺷــﻮد.
   رﺋﯿــﺲ اداره اﻗﺘﺼــﺎدی و اﻣــﻮر ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﺎی شهرداری منطقه 10 ﮔﻔــﺖ: اوﻟﯿــﻦ ﻓﺮﺻــﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ در ﺣــﻮزه ﻣﺴــﺘﻐﻼت و زﻣﯿــﻦ در ﺑﺰرﮔــﺮاه آزادی اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻌﺮﯾــﺾ ﻋــﺮض اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه، ﺷــﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑــﺮای ﺗﺮاﮐــﻢ و ﺳــﻄﺢ اﺷــﻐﺎل در ﻃﺮح ﻫــﺎی ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺷــﻬﺮداری ﻓﺮاﻫــﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.
   ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
   ﯾﻮﺳـﻒ زاده ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮد: ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎرک ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﭘﺎرک ﺷـﺎﻫﺪ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑـﯽ و داﻧـﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺑﺎره ﭘﺎرک ﻫـﺎ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃﺮح ﻫـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﯾـﺖ ﭘﺎرک ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋـﯽ ﻣﯽ ﺗﻮانﺑـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎن ﮐـﻮدک و ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﻮﻟـﻮار ﺷـﺮﯾﻌﺘﯽ اﺷـﺎره ﮐﺮد.
   اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 مشهد یکی دﯾﮕــﺮ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ وﺳــﺎز ﻣﺤﻮر ﺧﺎدم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ عنوان کرد و ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺧﺎدم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ و اﻣﺎم دوﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺻــﺪور ﭘﺮواﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
   ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ
   رﺋﯿــﺲ اداره اﻗﺘﺼــﺎدی و اﻣــﻮر ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ 10 در اداﻣــﻪ ﺑﯿــﺎن ﮐــﺮد: ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ وﺟــﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن رﺿــﻮی و دارا ﺑــﻮدن ﺑﺨﺶ ﻫــﺎی ﺗﺨﺼﺼــﯽ در ﺣــﻮزه ﺳــﻼﻣﺖ و درﻣــﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن در ﺣــﺎل ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺨﺼﺼــﯽ ﺳــﺮﻃﺎن ﻧﺎﻇــﺮان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫــﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤــﯽ ﻣﺘﻌــﺪد، ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐــﺰ اﻗﺎﻣﺘــﯽ و ﮔﺮدﺷــﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻓﺮاﻫــﻢ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻤﺒــﻮد ﺳــﺮاﻧﻪ اﻗﺎﻣﺘــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران دﻋــﻮت ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﺑــﺮای ﻣﺸــﺎرﮐﺖ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ورود ﮐﻨﻨــﺪ. ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻨﻈــﻮر ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی را ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﻃﺮاﺣــﯽ ﮐــﺮده اﺳــت.
    
   تعداد بازدید: 38
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   2 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,506,819
تعداد بازدید امروز : 1,665
تعداد بازدید دیروز : 2,498
آخرین به روزرسانی : 1398/09/19 14:33
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد