• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 32
   کد: 185455
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

   اجرای بیش از یک هزار مترمربع حکم قلع بنا در منطقه 10

   ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ، ﻧﻬﻀﺖ، ﻣﺸــﮑﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻮﻟﻮار اﻧﺪﯾﺸــﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن های ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ایی وجود دارند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺿﺎﻓﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﯿﺸﺮوی در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎنکار و در ﭘﯽ آن ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
   اجرای بیش از یک هزار مترمربع حکم قلع بنا در منطقه 10

   از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 1323 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﮑﻢ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺣﺪود 756 ﻣﻮرد از آرای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻼک اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ از ﻃﺮفی دیگر ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ و رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ‌ای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و دردﺳﺮش ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﯾﻦ ﻣﻠﮏ را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ.

   اﻣﻼک ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ‌ای ﺑــﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐــﻪ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺰو ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ روی ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
   ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ، ﻧﻬﻀﺖ، ﻣﺸــﮑﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻮﻟﻮار اﻧﺪﯾﺸــﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﺿﺎﻓﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﯿﺸﺮوی در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎنکار و در ﭘﯽ آن ﺳﻨﺪ ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. آن ﻃﻮر ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻬﻀﺖ و ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ﺑﺎ 180 ﺗﺎ 200 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ راﺣﺘــﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن 60 تا 80 ﻣﺘﺮی ﺑﺨﺮﯾﺪ. اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿــﺪ واﺣﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﺮاژ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸــﮑﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻮﻟﻮار اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ اش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺳــﻢ آﺑﺎد، باید بین 200 تا 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻫﻤﯿﻦ ﻗﺎﺳــﻢآﺑﺎد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪی ﺳﻨﺪدار ﺑﺎﯾﺪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻨﺸﺎن ﺟﺬاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺷﺪه و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭼﺸــﻢ و ﮔﻮش ﺑﺴﺘﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ.
   ﻣﻨﺼﻮری از ﺑﻨﮕﺎه دارﻫﺎی ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد به خبرنگار شهرآرا محله ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﮏ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐــﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺪل اﻣﻼک ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪش را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ. روی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﻬﺮداری آﻣﺪه اﺳــﺖ و اﻣﺮوز و ﻓﺮدا اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
   مغانی صاحب یکی دیگر از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک در اینباره ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ: ﻣﻦ ﻫﻤﺎن اول ﺑﺴــﻢ ا... ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﯾﻘﻪ ﻣﻦ را ﻧﮕﯿﺮد. ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ را ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﺪارﻧــﺪ درﺑﻪ در دﻧﺒﺎل ﺟﺎی ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﺪ. روزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ جای پارک دعوا ﻧﺸﻮد و ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﺮواﻧﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﮑﻒ و ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ و اﻻن ﺣﮑﻢ ﻗﻠﻌﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺧﺮﯾﺪار ﻫﻢ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽ ﺧﺮد و دردﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼﮐﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاران زﯾﺎدی را ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﻠﻊ ﺷﻬﺮداری آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻠﮏ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد. آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدن ﻧﺎﻣﺶ در ﮔﺰارﺷﻤﺎن.
   اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻼﺣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴــﮑﻦ و ﺑﯽ ارزش ﺷﺪن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ اﻧﺪاز کردیم، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭼﺸﻤﻤﺎن را روی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﯾــﮏ واﺣﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﺨﺮﯾﻢ. ﻗﺒﻞ از ﻣﻮج ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ آپارتمان سند دار و تقریبا ﻧﻮﺳﺎز در اﻟﻬﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ. ﻣﺎ آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن را خردیاری ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺟﺰ ﻧﺪاﺷــﺘﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷــﺖ. ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ که اخطاریه ﺷــﻬﺮداری آﻣﺪ و ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن 5 ﻃﺒﻘﻪ، ﻓﻘﻂ ﻣﺠﻮز ۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﻠﻮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ۲ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻼف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ این ﻣﻮﺿﻮع را از ﻣﻦ و دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده بود. رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و اﺻﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﺟﺮا ﺷﻮد. ﻓﻌﻼ از ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
   ﭘﯿﻤﺎن اﻓﺸﺎر، ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ و از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻠﻪ رازی نیز در این خصوص ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺮﯾﺪ اﻣﻼک ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ و اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد اول از ﻫﻤﻪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ، از ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷــﺎن ﺣﮑﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﮐﺮده دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ نشوند. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻠﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﻮد، از ﻃﺮﻓﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﮏ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ای ﺣﮑﻢ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری را در زﻣﺎن ﻓﺮوش ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﻓﺴــﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﻄﻼن آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
   تعداد بازدید: 32
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,504,368
تعداد بازدید امروز : 1,712
تعداد بازدید دیروز : 2,196
آخرین به روزرسانی : 1398/09/18 13:15
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد