• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 31
   کد: 184853
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
   ﺩﺭ ﮔﻔﺖ‌ﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ:

   ﻳﻮﺳﻔﻴﻪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﻳﺰی

   ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺰو ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻫﺴــﺘﻨﺪ
   ﻳﻮﺳﻔﻴﻪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺮﻳﺰی

   ﯾﻮﺳــﻔﯿﻪ ﯾﮑــﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﻣﺤــﻼت واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﺳــﺎﺧﺘﺎری، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ و ... دارد. اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﺷﻬﺮآراﻣﺤﻠﻪ ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳــﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

   ﻋﻠﯽ ﺧــﺎن ﻣﺤﻤﺪی در این‌باره ﮔﻔﺖ: ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ و ﻧﻬﻀﺖ ﺟﺰو ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺳــﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ در ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻬﻀﺖ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت 200 ﻣﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ واﮔﺬار ﮐﺮد.
   وی اداﻣــﻪ داد: ﻗﺮار ﺑﻮد در اﯾــﻦ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎت 200 ﻣﺘﺮی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ، ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن و ... زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت 100 ﻣﺘﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﯿﻦ دو ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ.
   ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺳﺎﺧﺖ و ﺳــﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎیﻣﺘﺮاژ ﭘﺎﯾﯿﻦ داﺷﺖ ﺗﻘﺴــﯿﻢ اراﺿﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺮﯾﺰی و ﺳﭙﺲ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ... ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
   ﺧﺎن ﻣﺤﻤــﺪی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺗﻘﺴــﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺗــﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ که هر ﻗﻄﻌﻪ 100 متریتا 16 واﺣﺪ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺷــﺪ و واﺣﺪﻫﺎﯾــﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺣﺘﯽ 30 متر هم در این محله ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳــﺖ.
   وی تصریح کرد: اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳــﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﭼﻪ و ... از ﺳــﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣــﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺟــﺪی ﭘﺎرﮐﯿﻨــﮓ روﺑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ.
   وی اﻓﺰود: ﺷــﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن شامل درﮔﯿﺮی و ﻧﺰاع و ... در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺴــﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳــﺎزها اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه اﺳﺖ و اﻫﺎﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
   وی اداﻣﻪ داد: از ﻃــﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷــﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ نا به هنجاری از ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋــﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی، ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
   ﻣﻌﺎون اﺟﺮایی ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ وﺟــﻮد دارد ﻧﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴــﮑﻮﻧﯽ اﺳــﺖ. زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ واﺣﺪی در ﻋﺮض ۲ ﻣﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد و اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ آن ﻗﺪر ﻧﺎ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وزش ﯾﮏ ﺑﺎد ﺷــﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ آن وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ آن ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ دارد.
   ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
   ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزﺳﺎزی، ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳــﺎزی در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪارد و رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨــﯽ اﻧﺠﺎم ﺷــﻮد که ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﺳــﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺸــﻮﯾﻘﯽ، اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ... ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
   ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﺷــﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐــﺮد: اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی ﻣﻄﺮح اﺳــﺖ اﻣﺎ ﻣــﺎ در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾــﮏ ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﻠــﻪ ﻣﺼﻮب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ گام رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺤﻠﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﻪ ﺑﺮدارﯾﻢ.
   ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎن ﮐﺮد: اﻟﺒﺘﻪ ﻣــﻮاردی در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ نداریم.
   تعداد بازدید: 31
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,506,782
تعداد بازدید امروز : 1,628
تعداد بازدید دیروز : 2,498
آخرین به روزرسانی : 1398/09/19 14:33
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد