پنجشنبه, ۰۲ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴ ۱۶
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2q/Ystin2LHYtCDYqti12YjZitix2YogLyDYrNmF2Lkg2KLZiNix2Yog2K7Yp9mDINmIINmG2K7Yp9mE2Ycg2YbYqNi0INir2YbYp9mK2YoxMiDZiCAxNCDZiCDYrtmK2KfYqNin2YYg2b7Zitin2YXYqNixINin2LnYuNmFIDUz

گزارش تصویری / جمع آوری خاک و نخاله نبش ثنایی12 و 14 و خیابان پیامبر اعظم 53

گزارش تصویری / جمع آوری خاک و نخاله نبش ثنایی12 و 14 و خیابان پیامبر اعظم 53

گزارش تصویری / جمع آوری خاک و نخاله نبش ثنایی12 و 14 و خیابان پیامبر اعظم 53

گزارش تصویری / جمع آوری خاک و نخاله نبش ثنایی12 و 14 و خیابان پیامبر اعظم 53

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7622092564901
Qt: 1.6979422569275