فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۱:۱۸ ۲۵
طبقه بندی: خبر خدمات شهری
چچ
2KfYrdiv2KfYqyDYs9ix2YjZitizINio2YfYr9in2LTYqtmKINi52YXZiNmF2Yog2K/Ysdiu2YrYp9io2KfZhiDYtNmH2YrYryDYqNmH2K/ar9in2YbZiiDZhdmG2LfZgtmHMTA=

احداث سرویس بهداشتی عمومی درخیابان شهید بهدگانی منطقه10

پیرو درخواست های مکرر شهروندان، سرویس بهداشتی عمومی در خیابان شهید بهدگانی بوستان بنفشه با اعتباری ده میلیارد ریالی احداث شد.

به روایت تصویر؛

آدرس کوتاه شده: