فهرست طبقات
یکشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۲:۲۷ ۳۰۴
طبقه بندی: پیامها و اطلاعیه ها
چچ
2KfYrNix2KfZiiDZg9mE2YrZhyDYp9mF2YjYsSDZg9iz2LEg2LPZh9mF2YrZhyDZhdmH2YbYr9iz2YrZhiDZhtin2LjYsSDYqNiv2YjZhiDZhtmK2KfYsiDYqNmHINin2LHYqNin2Kgg2LHYrNmI2Lk=

اجرای کلیه امور کسر سهمیه مهندسین ناظر بدون نیاز به ارباب رجوع

اطلاعیه

در راستای سیاستهای شورای اسلامی و شهردار محترم مشهد مبنی بر خدمات تمام الکترونیکی و هوشمند، کلیه امور کسر سهمیه مهندسین ناظر بدون نیاز به حضور ارباب رجوع انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه 10، در این راستا شهروندان، در درخواست های پروانه، گواهی عدم خلاف و پایانکارهای ساختمانی، بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره نظارت بر مهندسین ناظر و مقررات ملی ساختمان ضروری است به موارد ذیل توجه داشته باشند:
1.     گروه پروانه های ساختمانی
مراجعین محترم قبلاً از تایید و ارسال مشخصات مهندسین ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی اطمینان حاصل نمایند.
پس از اقدام در مرحله کمیته نما ، پرونده را از شهرداری محترم منطقه یا دفاتر پیشخوان مربوطه پیگیری نمایند.
2.     گروه پایانکار های ساختمانی
مراجعین محترم فرم کسر ظرفیت مهندسین در مرحله عدم خلاف یا کارت نظارت در مرحله بهره برداری را از دفاتر پیشخوان مربوطه دریافت نموده و پس از اخذ مهر و امضای مهندسین ، مراتب را به مدیریت محترم ارجاع کار نظام مهندسی تحویل نمایند.
سازمان نظام مهندسی پرونده و مستندات مرتبط را به صورت سیستمی به اداره نظارت بر مهندسین ناظر و مقررات ملی ساختمان ارسال خواهد نمود.
3.     در تمام مراحل فوق و پس از وصول مستندات ، اقدامات لازم در اداره نظارت بر مهندسین ناظر و مقررات ملی ساختمان شهرداری در اسرع وقت و بدون نیاز به پیگیری حضوری صورت گرفته و پرونده بصورت سیستمی به دفاتر پیشخوان یا شهرداری منطقه ارسال می گردد.
4.     امکان بررسی و اعلام اخرین وضعیت پرونده برای مراجعین توسط دفاتر پیشخوان فرآهم می باشد.
5.     در این مراحل مستندات فیزیکی کسر ظرفیت مهندسین حذف و قابل تحویل نمی باشد.
6.     با توجه به بارگذاری مستندات در اداره نظارت بر مهندسین ناظر و مقررات ملی ساختمان ،  دفاتر پیشخوان شهرسازی مجاز به درج مجدد مستندات فیزیکی مرتبط با فعالیت فوق در آرشیو شهرسازی نمی باشند.
منبع:
آدرس کوتاه شده: