شماره: 199000909

منطقه 10 مناقصه عمومی

موضوع : بهسازی پیاده رو خیابان حجاب 77

رصورت امتناع از عقد قرارداد سپرده برنده یا برندگان مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.شهرداری دررد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است . هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود وسایر اطلاعات وچزئیات مربوطه به مناقصه دراسناد مندرج میباشد با عنایت به حجم بالای اسناد و نقشه ها،خواهشمند.با است شرکتهای تأیید صلاحیت شده درص...

زمان شروع:1399/10/10
تاریخ پایان دریافت اسناد: 1399/10/21 14:30:00
مهلت تحویل پیشنهاد تا تاریخ: 1399/10/21 14:30:00
زمان بازگشایی پاکات: 1399/10/24 10:00:00
اطلاعات بیشتر
چچ
هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

هم‌نشینی در پاتوق‌های محله

درخت کهن‌سال انجیر، ضرب‌نوازی و نوای زورخانه‌ای جانی داده بود به در و دیوارش و الحق که پاتوق محله، مانند نام یکی از آن‌ها، دلگشا شده بود. این‌ها به کنار، آیینه‌های قدی روی دیوارها، آجرهای بهمنی و در و پنجره‌های قدیمی هم آن طرف‌تر حال آدم را جا می‌آورد. پاتوق‌های محله خیابان توحید روز گذشته در 3 فضا‌ با نام های «بالا‌خیابان»، «گلشن» و «دلگشا» به بهره‌برداری رسید...

نویسنده: رضا امینی خواه
مطالعه کامل مطلب
منطقه یک منطقه نه منطقه سه منطقه نه منطقه دو منطقه نه منطقه سه منطقه نه

شهردار منطقه

شهردار منطقه 10

احمد حافظ

خدمات شهروندی