• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 13
   کد: 182405
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

   ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻼﺱ ﻫﺎی ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯی ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮﺍی ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺸﺮﯾﻌﻪ

   ﻃﺮح «داﻧﺶ دوﺳﺘﺎن» ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن سطح ﺳﻮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
   ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﮐﻼﺱ ﻫﺎی ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯی ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮﺍی ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺸﺮﯾﻌﻪ

   ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮای ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺎدم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی دوره ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺑﯽ ﺳﻮادی و اﻧﺘﻘﺎل دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻬﻀﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا ﺧﺒﺮ داد.

   ﺳﻬﺮاب ﺻﻤﺪی ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در گفتگو با خبرنگار شهرآرا محله ﮔﻔﺖ: ﻃﺮح «داﻧﺶ دوﺳﺘﺎن» ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن سطح ﺳﻮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن ﺑﯽﺳﻮادی در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮای ﺧﺎدم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
   وی افزود: ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﮐﻪ وﯾﮋه رده ﺳﻨﯽ 10 تا 50 ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رسیدن دوره ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮا ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ۶-۳۶۶۷۶۱۸۲  ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
   ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮای ﺧﺎدم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ در ادامه نیز به ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎﺗﻮق ﻫﻔﺘﮕﯽ وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا اشاره کرد و ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﭘﺎﺗﻮق ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزی، داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﯽ، ﻧﻘﺎﺷﯽ، ﺟﺎﯾﺰه، ﭘﺨﺶ ﻓﯿﻠﻢ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻼژ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و... ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
   وی اﻓﺰود: اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ساعت 8:30 ﺗﺎ ۱۰:۰۰ در محلﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره فرهنگسرا ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
   تعداد بازدید: 13
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,432,690
تعداد بازدید امروز : 1,201
تعداد بازدید دیروز : 1,092
آخرین به روزرسانی : 1398/07/28 14:12
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد