• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 24
   کد: 182395
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
   مدیر پروژه ساماندهی بزرگراه آزادی خبر داد:

   اجرای 30 میلیارد تومان پروژه ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﻯ

   اﺣﺪاث دورﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﮐﻨﺪرو و ﮐﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊ آوری آب ﻫﺎی ﺳــﻄﺤﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن رازی ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ)، ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﭘﻞ، ﺟﺪاره ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﺎل زرﮐﺶ و اﺣﺪاث ﮐﻨﺪرو در آن ﻣﺤﻞ، اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ ورودی ﺑﻪ ﺑﻮﻟﻮار آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷــﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎده روﺳﺎزی و ﻧﻮرﭘﺮدازی دورﺑﺮﮔﺮدان ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﺎﻫﺪ – آزادی ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی اﺳﺖ.
   اجرای 30 میلیارد تومان پروژه ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﻯ

   ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳــﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی از اﺟﺮای 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی ﺧﺒﺮ داد.

   ﻣﺤﻤﺪﻧﺎﺻﺮ ﺧﻄﯿﺐ با بیان این خبر افزود: ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ) ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎﻫﺪ و ﻓﺎز دوم از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﻟﻮار آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، در ﺣﺎل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
   وی اﻓﺰود: در ﻓﺎز ﺳــﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﮐﺎل زرﮐﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ.
   ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی ﮔﻔﺖ: اﺣﺪاث دورﺑﺮﮔﺮدان ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ، ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﮐﻨﺪرو و ﮐﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊ آوری آب ﻫﺎی ﺳــﻄﺤﯽ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن رازی ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ)، ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﺾ ﭘﻞ، ﺟﺪاره ﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﺎل زرﮐﺶ و اﺣﺪاث ﮐﻨﺪرو در آن ﻣﺤﻞ، اﺻﻼح ﻫﻨﺪﺳﯽ ورودی ﺑﻪ ﺑﻮﻟﻮار آﯾﺖ ا... ﻫﺎﺷــﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ و ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎده روﺳﺎزی و ﻧﻮرﭘﺮدازی دورﺑﺮﮔﺮدان ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻤﺴﻄﺢ ﺷﺎﻫﺪ آزادی ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی اﺳﺖ.
   ﺧﻄﯿﺐ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺪود 30 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴــﺎل، 90 درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﻠﮏ و آزادﺳــﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 63 درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ۲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
   ﺧﻄﯿﺐ درﺑﺎره ﺗﻤﻠﮏ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺳﻮم ﭘﺮوژه ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی اﻓﺰود: ﺗﻤﻠﮏ در ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺴﯿﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداری از ﺑﺎﺑﺖ ﺳــﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزات ﻣﻠﮏ (ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎر) اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷــﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه و ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
   وی اﻓﺰود: اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺣﺼﻮل رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺮای آزادﺳﺎزی ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻠﮏ ﮐﺎری زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ و راﻫﺒﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳــﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری دو ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ.
   ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادی ﮔﻔﺖ: از ﻣﺠﻤﻮع 86ﻓﻘﺮه ﭘﻼک در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10ﻣﺸــﻬﺪ و 68ﻓﻘﺮه ﭘﻼک در ﻣﻨﻄﻘﻪ 12 در ﻓﺎز ﺳــﻮم ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 32ﻓﻘﺮه ﭘﻼک در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻠﺢ اﺳﺖ.
   ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎ اﺟﺮای آن ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل 670ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ۸/۱ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ارزش ﺣﺪودی 37 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آزادﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷــﻮد.
   ﺧﻄﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 10ﻓﻘﺮه ﭘﻼک دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن 324 ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻣﺴﺎﺣﺖ 8700 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ارزش 16 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آزادﺳﺎزی و آﻣﺎده اﺟﺮای اداﻣﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
   تعداد بازدید: 24
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,432,667
تعداد بازدید امروز : 1,178
تعداد بازدید دیروز : 1,092
آخرین به روزرسانی : 1398/07/28 14:12
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد