• بخشهای خبری
  •  
   منبع خبر : روابط عمومی منطقه 10
   تعداد بازدید: 26
   کد: 182184
   تاریخ انتشار:
   ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

   ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺧﻮاری در ﺑﻮﻟﻮار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ / ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳــﺖ

   خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 53 از آن دﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی در آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﻮد. وارد اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮﯾﺪ
   ﻣﺎﺟﺮای ﯾﮏ زﻣﯿﻦﺧﻮاری در ﺑﻮﻟﻮار ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ / ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳــﺖ

   زﻣﯿﻦﺧﻮاری در اﯾﺮان اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮش ﺣﯿﺮت ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﻮن دﺳﺖﮐﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺮی ﺗﮑﺮاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﺮﻣﺎه ﺧﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ شخصی ﭼﻨﺪ ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ را ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ تصاحب کرده اﺳﺖ. ﺗﺼﺎﺣﺐ غیر قانونی زمین های ﮐﻮچک مقیاس در ﻣﻨﻄﻘﻪ 10 زیاد رخ می دهد. افزایش ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ مسکن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ داﻣﻦ زده و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ساختمان های بدون سند و قولنامه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم و ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﻨﺪدار است،  ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮوﻧﺪ. یکی از این پرونده های پر کش و قوس در منطقه 10 مربوط به زمینی رها شده در شریعتی 53 است ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

   خیابان ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 53 از آن دﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزی در آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﻮد. وارد اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮﯾﺪ، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره در ﻣﺮﮐــﺰ ﺗﻮﺟﻬﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐــﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷــﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺎﻟــﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺎﺧﺖ، ﺳــﺮﻋﺖ ﮐﺎرﺷــﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﯾﺎ ﺣﺘــﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده است. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ قانونی ساخته شده اند و ﻫﻢ ﺟﻮاز ﺳﺎﺧﺖ از ﺷــﻬﺮداری دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ دار از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد. اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دار، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ دﻻل ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺧﻮارﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷــﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در آن ﺳــﺎﺧﺖ و ﺳــﺎز اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. زﻣﯿﻨﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ﻧﺒﺶ شریعتی 53/6 ﮐــﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮب و اﯾــﺪه آل و از ﻫﻤﻪ مهم تر مراجعه نکردن مالکش ﺑﻪ ﺷــﻬﺮداری ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، دﻻل ﻫﺎ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ. وﺿﻌﯿﺖ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳــﺖ زﯾﺮ و رو ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮدﺑﺮداری ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ناکام مانده اند.
   یکی از اهالی این محله به ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺪت ﻫﺎﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ داﺳﺘﺎن دارﯾﻢ و هر روز یک نفر ادعا می کند که مالک که مالک این قطعه زمین است. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳــﺮوﮐﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷــﻮد و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐــﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اوﺳــﺖ و ﺷــﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ، آن ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻧﻪ. ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ رﯾﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺸﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻮز درﺳﺖ و درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ. ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و وسایلشان را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد.
   ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ: ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻮدﺑﺮداری ﻫﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷــﻬﺮداری ﻣﺎﺟﺮا را ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺟﻠﻮی ﮐﺎرﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﻮد ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷــﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺪون ﺣﻔﺎظ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ یک نفر در آن سقوط کند که ﺷــﻬﺮداری آﻣﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮدال را پر کرد.
   اﻫﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﺆال ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ آﯾــﺪ و ﻣﻠﮑﺶ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳــﺖ. آن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷــﻬﺮداری و ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷــﻨﯿﺪه اﻧﺪ، زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دﻻل ﻫﺎ روی آن دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ در ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﺳــﺒﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻮدﺟﻪ ای ﺑﺮای اﺣــﺪاث اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻧﺸــﺪه، اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش رﻫﺎ ﺷــﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ دﻻل ﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎﻧﺴﺸﺎن را ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﺶ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
   ﺣﻤﯿﺪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﮋاد، رﺋﯿﺲ اداره ﻧﺎﺣﯿﻪ 2 ﺷﻬﺮداری منطقه 10 در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺷــﻬﺮآرا ﻣﺤﻠﻪ ﺑــﺎ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ که زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﺳــﺒﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه است، می گوید: کاربری زمین شریعتی 53 در نقشه های شهرداری مسکونی است و به هیچ عنوان قرار نیست در آنجا پارک یا فضای سبز اﺣﺪاث ﺷﻮد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺷــﻬﺮداری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده اﺳــﺖ، دﻻل ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺗﺼﺮف اﯾــﻦ زﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿــﻞ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدن ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳــﻨﺎد زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری ﮐﺎرﺷﺎن از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷــﻮد و دﺳﺖ از ﺳــﺮ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ.
   وی اداﻣــﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ: زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ دوﺑﺎره از ﺳــﻮی دﻻل ﻫﺎ ﺗﺼﺮف ﺷــﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮدﺑﺮداری ﻫﻢ اﻗــﺪام ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤــﺾ اﻃﻼع رﺳــﺎﻧﯽ از اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻮن ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی دال ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﻦ افراد به شهرداری ارائه نشد، گود ساختمانی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه را پر کردیم.
   تعداد بازدید: 26
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
   0 0
   آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر
لینک های مرتبط
گردشگری
گالری
سایت 137
نظارت و بازرسی شهرداری
آمار بازدید
مجموع بازدیدها : 1,432,729
تعداد بازدید امروز : 1,240
تعداد بازدید دیروز : 1,092
آخرین به روزرسانی : 1398/07/28 14:12
ارتباط با ما
آدرس :

قاسم آباد . بلواراندیشه - نبش بلوار استاد یوسفی- شهرداری منطقه 10

تلفن :051-31295600
فاکس :051-31295664
رایانامه :zone10@mashhad.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
تامین و به روزرسانی محتوا: پورتال منطقه 10 شهرداری مشهد
طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد